Programs

Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една програма през годините са разработвани проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на програмите за период от 12 години организацията има осъществени 53 проекта.

Home and Family

Програмата възникна през 1999 г. като допълнителна и надграждаща организирана подкрепа за деца, лишени от родителски грижи, на територията на общината. Нейната основна цел е да създаде и предостави условия за краткосрочна закрила на деца в кризисна ситуация.

Integration of homeless children and young people

Това е първата програма на сдружение “Самаряни”. С времето тя стана основното направление в работата на организацията. Нейната основна цел е да подпомогне социалната рехабилитация и интеграция на деца с отклоняващо се поведение и/или живеещи в семейства в риск от разпадане, които се намират на територията на община Стара Загора.