За нас

Домашното насилие може да приеме много форми – физическо, емоционално, сексуално и икономическо. Някой от тях не могат да бъдат видени и усетени от никой, освен от пострадалото лице.


Насилието, обикновено нараства по честота и жестокост с течение на времето.


Постоянният физически и психически тормоз е опасен за емоционалното здраве на децата и жените – потъпкано е тяхното самоуважение, самоувереност, лично достойнство и живеят в атмосфера на несигурност и страх.

      
Жертвите на насилие губят опора и чувство за реалност. В този момент те имат нужда някой да им повярва, да ги подкрепи, да облекчи страданието им и  да  предложи конкретни алтернативи, за справяне с проблема.  Домашното насилие може да засегне всеки един от нас. Нека се опитаме заедно да му се противопоставим!


Вече пет години , екипът на сдружение „Самаряни” предоставя услуги в подкрепа на деца и жени, преживели домашно насилие, чрез изградените Приема, специализирана Консултативна телефонна линия и Кризисен център. Така потърсилите подкрепа имат възможност да получат консултация със специалист и информация, от която се нуждаят.

В процеса на работа, установихме, че непрекъснато трябва да се търсят нови форми на подкрепа, именно за това сформирахме клуб „Феникс”, в който всяка участничка ще има възможност да сподели свои преживявания, да предлага и получава емоционална подкрепа, или да изкаже мнение по темата. Това ще спомогне за Вашето емоционално разтоварване и овластяване.
П
рисъединете се към нас!


Идеята за проектното предложение - клуб „Феникс” беше разработена от екип на Сдружение „Самаряни”, работещ в подкрепа на жени, пострадали от насилие.

Опитът в директна работа с такъв тип уязвими клиенти се базира на осъществените дейности към функциониращите от януари, 2004 г., Приемна и Кризисен център „Самарянска къща” към организацията.

Настоящият проект предлага нова възможност за развиване на капацитет и социални умения у пострадалите от насилие деца и жени.

Практическият опит до момента, необходимостта от минимизиране на негативните нагласи към жертвите на насилие, както и възможността за продължаване на мултиплициращия ефект от дейностите с тях в община Стара Загора, провокираха екипа на „Самаряни” да разработи настоящото проектно предложение.

Проектът се финансира със средства от републиканския бюджет и е на обща стойност 40069,11 лв. Основната цел на проект клуб „Феникс” е да подпомогне успешната интеграция на жени, които са преживели домашно насилие, чрез улесняване на техния достъп до обществени услуги, предлагани от различни институции и организации на територията на община Стара Загора. Също така, се очаква в краткосрочен план клиентите, ползвали социалните услуги, да развият социални компетентности за справяне и овластяване в кризисни семейни ситуации и да предприемат конкретни практически действия за самоовластяване.

В дългосрочна перспектива се очаква да бъдат подобрени перспективите им за личностно развитие, интеграция и професионална реализация.

Срамът, икономическата зависимост, несигурността за децата често са причина жертвите на насилие да не търсят помощ и подкрепа от близки хора.