В живота напред с увереност...

НЖ

През м. Март две момчета от "Наблюдавано жилище" - Стара Загора поеха своя самостоятелн път в живота.

Получената подкрепа и услуги по време на техния предстой в "Наблюдавано жилище" способстваха за подобряване на уменията им за самостоятелен и независим живот и им предоставиха нови възможностите за справяне и преодоляване на трудностите, които биха срещнали. И двете момчета работят и са открили своята професионално поприще, благодарение на съдействието на специалистите, работещи в социалната услуга на Сдружение "Самаряни".

* * *

Сдружение "Самаряни" предоставя вече девет години услугата "Наблюдавано жилище" - Стара Загора като държавно делегирана дейност, възложена от Община Стара Загора.

Наблюдавано жилище (НЖ) е форма на социални услуги за оказване на професионална подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугата може да бъде насочена и към млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация и/или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство и/или близките си. Мисията на услугата е да се повиши социалната адаптация на тези млади хора, чрез осигуряване на адекватна подкрепа и професионална помощ за подобряване уменията им за социално включване.