Charter

 
Глава първа - общи положения
Глава втора - цел и средства за постигане
Глава трета - предмет на дейност
Глава четвърта - членство
Глава пета - права и задължения на членовете
Глава шеста - органи на управление
Глава седма - документация
Глава осма - имущество и финансиране, разходване на имуществото
Глава девета - преобразуване
Глава десета - прекратяване
Глава единадесета - ликвидация
Глава дванадесета - централен регистър
Глава тринадесета - заключителни разпоредби

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Сдружение "Самаряни", наричано по-долу за краткост "Сдружението", е самостоятелна обществена организация, независима от държавните органи и други обществени организации.
(2) "Самаряни" е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по реда на Глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Сдружението се учредява без краен срок на съществуване.
(4) Сдружението става правоприемник на фондация "Самаряни" и нейното имущество.

(5) Сдружението има свой знак, атрибути и печат.
Чл. 2. (1) Наименованието на организацията се изписва на български език: Сдружение "Самаряни". При превод на английски език наименованието се изписва: Association "Samaritans".
(2) Седалището на Сдружението е в град Стара Загора.
(3) Адресът на Сдружението е: гр. Стара Загора - 6000, ул. "Любен Каравелов" No 1А, ап. 69.
<< Назад<

ГЛАВА ВТОРА - ЦЕЛ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ
Чл. 3. Основна цел на Сдружението е да работи за приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора.
Чл. 4. Постигането на целта се осъществява чрез:
(1) Разработване и осъществяване на програми за приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора.
(2) Разработване на проекти в рамките на всяка програма, в това число и с международно участие, с които кандидатства за финансиране пред различни организации и институции.
(3) Осъществяване, развиване и поддържане на контакти със сродни организации в България и чужбина.
(4) Развиване и поддържане на устойчиви партнъорски отношения със законодателната и изпълнителната власт на местно, регионално и национално равнище.
(5) Участие в изпълнението на социални и образователни програми и проекти на партнъорски институции и организации.
(6) Привличане на съмишленици, насърчаване и популяризиране на доброволчеството при изпълнение програмите и проектите, по които работи Сдружението.
(7) Застъпничество за граждански права.
(8) Мотивиране и активно включване в обществения живот на хора или групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, културен, религиозен или здравословен характер.
(9) Наблюдение и оценка на съществуващи модели на работа.
(10) Провеждане на проучвания и изследвания, които са фокусирани върху актуалните социални проблеми в обществото.
(11) Изготвяне на анализи на проблеми, ситуации, среда, институции, целеви групи и техните потребности в областта на социалната работа, др.
(12) Създаване, разпространение и мултиплициране на ефективни модели в областта на социалната работа.
(13) Създаване и защита на стандарти при предоставянето на социални услуги.
(14) Промоционни дейности - популяризиране на резултати от дейността, добри практики и модели на работа сред широката общественост, чрез средствата за масова информация, пресконференции, брифинги, др; подготовка и представяне на публикации, изследвания, тествани методики на работа, алтернативни услуги, др.
(15) Популяризиране на опита и практиките в България и другите страни по отношение на участието на гражданите в местната власт, интеграцията на хора в неравнопоставено положение, развитието на изолираните общности.
(16) Предоставяне на социални услуги за превенция - за развитие и възпитание, за обучение, др.
(17) Предоставяне на социални услуги за интервенция - за корекция и модификация; за възстановяване на загубени възможности; директна намеса в кризисни ситуации; посредничество; консултиране; др.
(18) Организиране на отделни групи за неформално образование на деца и възрастни в неравнопоставено положение - ограмотяване, обучение в групи за самоподготовка, клубове по интереси, обучителни курсове, др.
(19) Организиране и провеждане на семинари, обучения, дискусии, срещи, публични обсъждания, кръгли маси, форуми и други прояви за приобщаване към обществото на личности и групи в неравнопоставено положение.
(20) Сключване на законосъобразни сделки в полза на основната дейност.
(21) Извършване на други нестопански дейности, допустими от закона и съответстващи на обществения морал, които спомагат за постигане целта на Сдружението.
<< Назад<

ГЛАВА ТРЕТА - ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 5. Предметът на основна дейност на Сдружението е: подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение; развитие и утвърждаване на гражданското общество.
Чл. 6. Сдружението осъществява дейности и предоставя услуги на отделни хора, групи или общности, които:
1. са основани на реални потребности;
2. изграждат способност и съдействат за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации;
3. подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие;
4. повишават или възстановяват социални функции;
5. осигуряват помощ за предотвратяване на последствия.
Чл. 7. (1) Сдружението работи изключително с нестопанска цел в съответствие с настоящия Устав и с действащото законодателство в страната.
(2) Сдружението може да извършва допълнително и стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, като използва прихода от реализираната печалба за постигане на определената в Устава основна цел.
(3) Предмет на стопанската дейност на Сдружението може да бъде: извършване на експертни, консултантски, образователни, социални, информационни и др. услуги; продажба и разпространение на печатни произведения; редакционна, предпечатна, печатна, рекламна и издателска дейност; селскостопанска дейност; производство на занаятчийски стоки и услуги; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и други дейности, ако не са забранени със закон и не противоречат на този Устав.
(4) Сдружението може да регистрира ЕООД, ЕАД или друго търговско дружество с ограничена отговорност за финансиране на основната си дейност.
(5) Сдружението може да инвестира консервативно активите си като дялово участие в други търговски дружества с решение на Общото събрание или в зависимост от дарителска воля.
(6) Сдружението не разпределя печалбата от извършваната стопанска дейност между членовете си.
(7) Сдружението развива дейността си при пълна публичност и прозрачност като редовно информира обществеността за постигнатите резултати.
<< Назад<
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ЧЛЕНСТВО
ІI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 8. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат само дееспособни физически лица, които приемат неговия Устав и работят за реализиране на основната му цел.
(2) Член може да бъде всеки български гражданин, без разлика в народност, пол, възраст, раса, професия, религиозна и политическа принадлежност, който приема целите на Сдружението и е доказал, че в рамките на своята компетентност и възможности допринася за тяхното осъществяване.
Чл. 9. (1) Организацията има задължителен членски внос.
(2) Размерът на членския внос се определя за конкретен период от време на редовно заседание на Общото събрание на Сдружението.
(3) Член на Сдружението може да бъде освободен от задължението за членски внос при определени условия по решение на Общото събрание.
(4) Членовете на Сдружението внасят имуществени вноски за покриване на конкретни разходи по предложение на Управителния съвет, в определен от него размер и срокове, одобрено от Общото събрание.
II. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 10. (1) Всеки гражданин, който желае да стане член на Сдружението, подава писмено заявление до Председателя на Управителния съвет, в което декларира, че приема Устава и ще работи за постигане на основната цел, посочена в него.
(2) Заявлението за членство се разглежда от Управителния съвет и се предлага за обсъждане и гласуване от Общото събрание.
(3) Решението за приемане на нов член се взема от Общото събрание с мнозинство от всички членове.
(4) Отказът на Общото събрание не подлежи на обжалване.
III. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 11. (1) Членството в Сдружението се прекратява при:
1. ликвидация на Сдружението;
2. едностранно волеизявление на лицето за напускане до Председателя на Управителния съвет на Сдружението;
3. поставяне на лицето под пълно запрещение;
4. смърт на лицето;
5. изключване на лицето от Сдружението;
6. отпадане.
(2) Член на Сдружението се освобождава по негова писмена молба с решение на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство.
(3) Член на Сдружението може да бъде изключен, когато:
1. не спазва разпоредбите на Устава;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. накърнява грубо авторитета на Сдружението;
4. без основателни причини не участва в две поредни редовни Общи събрания, за които е бил редовно поканен.
(4) Предложението за изключване се внася от Управителния съвет на редовно заседание на Общото събрание.
(5) Решението за изключване се взема от Общото събрание с мнозинство от всички негови членове и не подлежи на обжалване.
(6) Решението за изключване може да бъде взето и в отсъствие на изключвания член на Сдружението, когато той е бил редовно поканен и не се е явил, без основателна причина.
(7) Член на Сдружението отпада, ако системно не участва в дейността му и не внася установените имуществени вноски. Неучастието се констатира с протоколите от Общото събрание.
(8) Предложенията за приемане, изключване и освобождаване на членове на Сдружението следва да бъдат включени в предварително оповестен дневен ред на Общото събрание. Общото събрание не може да взема решения, когато тези въпроси не са били вписани в дневния ред и надлежно оповестени.
<< Назад<
ГЛАВА ПЕТА - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 12. Членуването в Сдружението е доброволно.
Чл. 13. Всеки член на Сдружението има право:
(1) да гласува в Общото събрание;
(2) да участва в управлението, да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението;
(3) да участва свободно в обсъждането на всички въпроси, касаещи дейността на Сдружението;
(4) да получава информация за цялостната дейност на Сдружението;
(5) да участва във всички дейности, реализирани от Сдружението;
(6) да обжалва решенията на Управителния съвет пред Общото събрание, когато те противоречат на закона и на настоящия Устав.
Чл. 14. Всеки член на Сдружението е длъжен:
(1) да съдейства за реализиране основната цел на Сдружението;
(2) да спазва Устава на Сдружението;
(3) да плаща редовно определения членски внос и имуществените вноски съгласно чл.9 от Устава;
(4) да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
(5) да се въздържа от всякакви дейности, които подронват авторитета на Сдружението и противоречат на неговите интереси.
<< Назад<
ГЛАВА ШЕСТА - ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 15. Органи на управление на Сдружението са:
1. Общото събрание - Върховен орган;
2. Управителният съвет - Управителен орган.
Чл. 16. По решение на ОС могат да се формират и други органи на Сдружението, изпълняващи контролни, консултативни и др. функции.
I. ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)
Чл. 17. (1) ОС на членовете е колективният върховен орган на Сдружението по смисъла на чл.39, ал.1 от ЗЮЛНЦ.
(2) В ОС участват всички членове на Сдружението.
ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 18. (1) ОС има право да:
1. допълва и изменя Устава;
2. приема други вътрешни актове (вътрешен правилник на организацията, др.);
3. избира и освобождава членове на Управителния съвет;
4. одобрява, освобождава и изключва членове на Общото събрание;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
6. взема решения относно основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
7. взема решения относно дължимостта, размера, сроковете и разходването на членския внос и имуществените вноски;
8. взема решения относно годишния бюджет на Сдружението;
9. взема решения относно годишния стратегически план на Сдружението;
10. приема годишния отчет за дейността на Сдружението;
11. отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
12. взема и други решения, предвидени в закона и Устава.
(2) Правата по ал.1, т.1, т.3, т.4, т.5, т.7, т.8, т.10 и т.11 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.
(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.
(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава по реда, определен от закона.
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ
Чл. 19. (1) ОС се свиква най-малко веднъж годишно от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, където се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на събранието, то се свиква от съда по седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(4) ОС се ръководи от председател и секретар, които се избират с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието.
Чл. 20. (1) ОС се счита за законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението.
(2) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, в случай, че присъстват поне трима членове на Сдружението.
Чл. 21. (1) Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание.
(2) Допуска се гласуване с пълномощие. Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(3) По изключение правото на глас на отделен член може да се упражни неприсъствено. В този случай вотът се изразява писмено и е неразделна част от протокола на заседанието.
(4) Член на ОС няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения; по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 22. (1) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл.18, ал.1, т.1 и т.5 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
(4) В изключителни случаи, по въпроси, по които вече е проведено обсъждане, ОС може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове.
II. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)

Чл. 23. (1) УС се състои от най-малко три лица - членове на Сдружението.
(2) Членовете на УС се избират чрез явно гласуване от ОС за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничения за последващи мандати.
(3) За член на УС може да бъде избирано лице, членувало най-малко една година в Сдружението, освен при определяне на членовете за първия мандат на УС.
(4) За всяко място в УС могат да се издигат повече от една кандидатура. За избран се счита този кандидат, който е получил повече от половината гласове на присъстващите на ОС. Ако никой от кандидатите не получи необходимия брой гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват само двамата кандидати, набрали най-много гласове на първото гласуване. За избран се счита този, който получи повече гласове.
(5) Между членовете на УС не може да има роднински връзки по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
(6) ОС избира от състава на УС Председател и Заместник-председател. Техните функции се определят от УС на неговото първо заседание.
(7) Сдружението се представлява от Председателя, а в негово отсъствие - от Заместник-председателя като упълномощено от него лице.
(8) По решение на УС за реализиране на програмите и проектите на Сдружението може да бъде избран и назначен Изпълнителен директор за срок от три години. Изпълнителният директор може да бъде избран измежду членовете на ОС или състава на УС. УС изготвя длъжностната характеристика на Изпълнителния директор, която актуализира на шест месеца, и контролира изпълнението на неговата работа.
Чл. 24. (1) Всеки член на УС има право да подаде оставка, без да посочва мотивите за това. Освобождаването от задълженията настъпва от момента на получаване на писменото заявление за напускане от УС. В този случай УС е длъжен да свика извънредно ОС за избиране на нов член, ако до провеждането на редовно ОС остават повече от три месеца.
(2) До избирането на нов член функциите на подалия оставка се поемат от УС като цяло.
(3) Когато подаде оставка Председателят, неговите функции се поемат от Заместник-председателят.
(4) В случай на трайна невъзможност Председателят и Заместник-председателят да осъществяват функциите си или на смърт, се прилагат съответно ал.6 и ал.7 на чл.23.
ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 25. Управителният съвет:
1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. ръководи цялостната съдържателна дейност на Сдружението, извършва правни действия и решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание;
3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
4. разпорежда се с имуществото на Сдружението при постигане на пълно единодушие и спазване изискванията на Устава и закона;
5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Сдружението;
6. координира изразходването на средствата на Сдружението за постигане на неговата основнаа цел;
7. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
9. взема решение за участие в други организации и участва в дейността им чрез упълномощен свой член или на член от Сдружението;
10. определя адреса на Сдружението;
11. осъществява контактите с други регионални, национални и международни организации;
12. организира и обезпечава дейността на членовете на Сдружението и им осигурява обучение, когато това е необходимо за реализиране целите на Сдружението;
13. приема и утвърждава програмите и проектите за дейността на Сдружението, както и длъжностните лица по тях;
14. приема длъжностните характеристики и възнагражденията на платения персонал в Сдружението;
15. изисква от членовете на Сдружението информация по всички въпроси, засягащи дейността му;
16. уведомява членовете на Общото събрание за взетите решения по време на заседанията си;
17. поддържа и съхранява документацията на Сдружението;
18. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
19. извършва ликвидация на Сдружението след решение на ОС.
ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 26. (1) Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на три месеца.
(2) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от Заместник-председателя.
(3) УС може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(4) Решенията на УС относно ликвидация на Сдружението, разпореждане с имуществото и по определяне реда и организиране извършването на дейността на Сдружението се вземат с мнозинство от всички гласове.
(5) Решенията могат да се вземат с участието на член на УС, който се счита за присъствен, когато има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващият заседанието.
(6) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.
<< Назад<
ГЛАВА СЕДМА - ДОКУМЕНТАЦИЯ
I. АРХИВ
Чл. 27. (1) Сдружението притежава свой архив, който се съхранява от УС.
(2) В архива задължително се съхраняват на хартиен носител и, където е това е възможно, на електронен носител следната документация: копие от Устава; копие от решението за основаване на Сдружението; годишни отчети за дейността на Сдружението; протоколни книги от заседанията на УС и на Общото събрание; списъчен състав на членовете на Сдружението; счетоводни документи; вътрешни правилници; програми, проекти и отчетната докуметация към тях; както и всякакви други документи относно дейността на Сдружението.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ
Чл. 28. (1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. финансовият резултат.
(3) Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на Централния регистър.
<< Назад<
ГЛАВА ОСМА - ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл. 29. (1) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи, както и всякакви други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридическо лице с нестопанска цел.
(2) Оперативното управление на имуществото се осъществява от Председателя на УС или от упълномощено лице от УС.
(3) Финансовите средства, необходими за постигане целите на Сдружението се набират от:
1. Членски внос;
2. Финансирания по одобрени проекти на Сдружението, разработени с участието на неговите членове.
3. Дарения, субсидии, спонсорство, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и други.
4. Приходи от стопанска дейност по реда на чл.7 от Устава.
5. Всички други разрешени от закона способи за финансиране.
Чл. 30. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейности, определени по реда на закона за ЮЛНЦ и този Устав.
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от ОС с мнозинство от 2/3 от всички негови членове, когато разходването е в полза на:
1. лица от състава на другите й органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение; по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали Сдружението до 3 години преди датата на вземане на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по предходната ал.3, т.1 и т.4, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.
<< Назад<
ГЛАВА ДЕВЕТА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 31. (1) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
(2) Сдружението може да се влива или слива с други ЮЛНЦ, с близка дейност, работещи в обществена полза. В такива случаи неговите членове стават членове на новото ЮЛНЦ.
<< Назад<

ГЛАВА ДЕСЕТА - ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 32. (1) Сдружението се прекратява с решение на ОС, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
(2) Сдружението се прекратява от решение на Старозагорски окръжен съд, когато:
1. не е учредено по законния ред;
2. извършва дейност, която противоречи на закона или на обществения ред и добрите нрави;
3. когато е обявено в несъстоятелност.
(4) При прекратяване по ал.1, УС е длъжен да съобщи в Старозагорски окръжен съд за вписване на прекратяването в надлежните регистри.
(5) При прекратяване по ал.2, т.1 и 3 решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(6) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(7) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
<< Назад<
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 33. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от УС, освен в случаите на чл.32, ал.2 и 7.
(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
(4) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да било начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждание;
4. съпрузите на лицата по т.1-3;
5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
Чл. 34. (1) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на ОС на Сдружението на посочено от него друго юридическо лице, извършващо общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на община Стара Загора. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на Сдружението общественополезна дейност.
<< Назад<
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР
Чл. 35. Сдружението се вписва в Централния регистър при Министерството на правосъдието в определения от закона срок.
<< Назад<
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 36. За всички неуредени въпроси в Устава се прилагат нормите на Закона за юридически лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.

Чл. 37. Настоящият Устав влиза в сила от момента на приемането му от ОС на членовете-учредители на Сдружението.
Чл. 38. Настоящият Устав се приема и подписва от учредителите:

1. Диана Димова
2. Димо Димов
3. Златина Драгиева
4. Иванка Иванова-Попова
5. Иван Неделчев
6. Маргарита Абрашева
7. Марин Попов
8. Мария Желева
9. Момчил Радулов
10. Невена Даскалова
11. Нейко Иванов
12. Николина Колева
13. Петър Петров
14. Танъо Маринов